21 hvězdiček...

21 stars...

Lítání je dobrodružství a zábava. Ale taky spousta učení a snažení. Nic není zadarmo. Abych se dostal mezi skutečný létající tygry, čeká mě spousta úkolů. A mezi nima i vybarvování hvězdiček. Každá hvězdička je totiž jeden druh něčeho, co lítá. Jak říkají letci, aparátu těžšího vzduchu...

Jejich seznam najdeš dole...

Můžeš si ho vyrobit, můžeš ho pouštět, řídit, prohlídnout si ho a osahat...

Nejdůležitější ale je, aby Ti tvůj trenér, holka nebo kluk, pořídil vlastní letovej zápisník (logbook). Stačí obyčejnej sešit, ale musí mít aspoň tolik stran, co je hvězdiček...

Můžeš mít i pravou leteckou mapu, dá se sehntat. Třeba na letišti, nemusí bejt úplně nová. A i tam se dá udělat značka, kdes svůj úkol splnil...

Každej splněnej úkol (a můžeš ho splnit i víckrát a na různejch místech, uvidíš, je to zábava...) ti musí tvůj trenér zapsat do deníčku a někdo to musí potvrdit podpisem. Máma, táta, teta, strejda, babi nebo děda, kamarádi na letišti, v muzeu, na leteckým dnu...

Nebo i já, když se někde potkáme...

Každej splněnej úkol taky musí někdo vyfotit. Tebe sama nebo s trenérem, v kabině, u letadla, při plnění úkolu, v muzeu a tak...

Totiž, plněním úkolů taky vzniká tvůj vlastní příběh. Knížka leteckýho života a zážitků. Jednou si jí spolu prohlídneme, chceš?

Flying is an adventure and fun. But also a lot of learning and trying. Nothing is free. There are lots of tasks ahead of me to get among the real flying tigers. And among them is the coloring of stars. Each star is a kind of something that flies. As aviators say, the apparatus heavier then air...

You can find their list below...

You can build it, you can play it, drive it, look at it and touch it...

But the most important thing is that your coach, girl or boy, gets you your own flight notebook (logbook). An ordinary notebook is enough, but it must have at least as many pages as there are stars...

You can also have a real air map, it´ s possible to get it. For example at the airport, it doesn't have to be brand new. And even there you can make a mark where you have completed your task...

Every completed task (and you can complete it several times and in different places, you'll see, it's fun...) your trainer must record into your logbook and someone must confirm it with a signature. Mom, dad, aunt, uncle, grandma or grandpa, friends at the airport, at the museum, at the airshow...

Or me too, when we meet somewhere...

Someone must also take a picture of each completed task. Picture of you or you with your trainer, in the cabin, by the plane, while completing a task, in a museum and so on...

In other words, completing tasks also creates your own story. Book of aviation life and experiences. Let's look at it together sometime, do you want?

Seznam hvězdiček...

List of stars...

 1. papírová vlaštovka, házedlo (Paper or plastic throwing airplane)
 2. model větroně, řízený rádiem i neřízený (Glider model, radio controlled or uncontrolled)
 3. model motorového letadla řízený rádiem (Radio controlled model of plane with engine)
 4. model vrtulníku nebo dron řízený rádiem (Radio controlled model of helicopter or drone)
 5. Drak (Kite)
 6. Akrobatický drak (Aerobatic kite)
 7. Tažný řiditelný drak (Kite for kiteboarding, kitesurfing, kiteskiing and so...)
 8. Paraglide (Paraglide)
 9. Motorový paraglide (Powered paraglide)
 10. Rogalo (Hang-glider)
 11. Motorové rogalo (Powered hang-glider)
 12. Ultralehké letadlo (Ultralight plane)
 13. Vírník (Autogyro)
 14. Seskok padákem (Parachute jump)
 15. Vrtulník (Helicopter)
 16. Horkovzdušný balón (Hot-air baloon)
 17. Větroň (Glider)
 18. Sportovní letadlo (Sports plane)
 19. Akrobatické letadlo (Aerobatic plane)
 20. Dopravní letadlo (Transport plane)
 21. Stíhačka (Fighter jet)