Olin a Tygří(ková) letka...

Olin and Tiger Cub Squadron...

I malý plyšák, když chce, snaží se a učí se, může se stát velkým létajícím tygrem...

  Even a small teddy bear, if he wants, tries and learns, can become a big flying tiger...

Olin je maskot dětského projektu Tygří(ková) letka. Tvoří příběh, knihu, návod,... o tom, jak se i z malého plyšového tygra může stát skutečný létající tygr.

Proč tygr a Tygří(ková) letka? Ve světě existují tzv. tygří letky, což je jakási elitní skupina vojenských letců. U nás s tím v 90. letech začali v Žatci, kde naše první Tygří letka vznikla. Nyní jsou u nás tygří letky dvě – stíhači na gripenech v Čáslavi (21. zTL) a vrtulníkáři v Náměšti (22. zVrL). Proto tygr jako maskot, prostě nás ani nenapadlo jiné zvíře.

Nicméně dětí plyšák naopak může být jakýkoliv. Pes, klokan, žížala, kráva, to je jedno. Každý to dokáže, když chce a učí se...

Proč jméno Olin? Protože snem a životní metou našeho tygra je dostat se do vesmíru. Ne jako krtek, který byl jen vesmírným turistou. Ale jako skutečný kosmoplavec, tedy s výcvikem. No a jméno je na počest našeho kosmonauta Oldřicha Pelčáka, který bohužel neměl to štěstí a do vesmíru se nedostal. Tak aby se tam dostal alespoň prostřednictvím Olina coby jmenovce. Rádi bychom samozřejmě z Bajkonuru, aby ta návaznost na lety československých, českých a slovenských kosmonautů byla dokonalá. Nicméně samozřejmě chápeme situaci, takže... Ať se tam dostane jakkoliv, hlavně na ISS...

Úkolem Olina coby maskota je kromě vlastního výcviku především ukázat dětem, že i ony to dokážou, budou-li aspoň trochu chtít. Že dokážou zvednout zadek a jít ven. Na letiště, na kopec atd.. A že se dostanou k letectví, i když jsou to zatím jen opelichaná kuřata. Samozřejmě zpočátku hlavně s pomocí rodičů a prostřednictvím svých plyšáků, kterým budou dělat trenéry. A budou je cvičit postupně ve všech odvětvích letectví, až po tu nejvyšší metu – vrtulníky a stíhačky. Každé odvětví letectví má svá specifika. Něco dokážou sami doma – postavit vlaštovku, "seskočit" s plyšákem na padáčku, pouštět draka. Něco budou muset pomoci rodiče, strejdové a tety na letištích, v letadlech, na leteckých dnech a podobně. No a když se pak podaří splnit vše a vybarvit si všech 21 hvězdiček ve znaku, stane se z nich vlastně už také letecká elita. Tedy se stanou členem elitní Tygří(kové) letky...

Pro tyto plyšáky a jejich trenéry (děti) pak budou připraveny různé zajímavé akce a odměny. Výlety na základny mezi skutečné tygry od tygřích letek, svezení na profi simulátorech, ve vrtulnících, a další a další...

Projekt vznikl jako takový dárek československému letectví k jeho 100. narozeninám a má být pomyslnou štafetou, která bude předávána z generace na generaci, od letecké školky, přes středoškoláky, letce, až po veterány, tedy legendy, které budovaly slávu československého a českého letectví od jeho vzniku do současnosti. Výhodou je, že projekt není a nebude nijak časově omezený. Nemusí to splnit všichni třeba do konce léta. Někomu se to povede dřív, někomu později, to na výsledku nic nemění...

Důležité je, že vše je určené především pro děti a JEJICH plyšáky (jakékoliv). Samozřejmě za pomoci jednak rodičů, jednak leteckých expertů, tet a strejdů na letištích, babiček a dědů, kteří třeba sami kdysi poletovali nad rodnou hroudou. Olin je sice maskot, ale není modla. Samozřejmě, že se bude s dětmi setkávat. Ale i on se musí učit, musí odpočívat, jeho trenéři taky. Navíc nemůže být, jak se říká, jedním ocáskem na deseti místech. Takže se s ním nebude možné setkat všude. Také proto, že s námi jezdí na různá setkání s lidmi od letectví, aby se jednak seznámil s historií, což patří k tréninku všeobecných znalostí, druhak aby třeba právě pro svoje plyšové kamarády vyjednal nějaké zajímavé věci...

Nehledě na to, že v rámci svého výcviku a objevování krás letectví začal s mnohými kamarády podnikat i zahraniční cesty. Jako pilot, sportovec, ambasador, nebo jen pruhovaný chlupatý zvědavý tygřík, co prahne po poznání…

Výhoda je, že se na celou tuhle srandu není potřeba nikde organizovat do nějakých klubů a spolků a pravidelně se tam scházet. Dá se to provozovat individuálně, třeba v rámci výletů, procházek atd.. No a jestli se díky tomu zachrání pár duší od totální elektronické demence (samozřejmě i pro projekt je ale internet a elektronika důležitá, bez toho se dnes už neobejdeme), kouření, drog a alkoholu, tak super, ne?...

Projekt je navíc je takovým pomyslným prvním stupněm v leteckém vzdělávání, který připraví možné zájemce pro další letecké projekty – Junior Pilot Klub, letecká dopravní hřiště a další…

Mimochodem, zjišťujeme, že se plyšák jako takový, v jakékoliv formě, jako maskot či talisman používá desítky let. U Letecké záchranky v Líních mají plyšového medvídka, který létá s posádkami přes třicet let (pečlivě si ho předávají mezi sebou, za celou dobu neměli jedinou "kraksnu"). Letecká služba PČR má jako maskota/talisman psa. Letiště Praha tučňáka. V Přerově na letišti mají hrocha, v Aeru Vodochody delfína. A tak dál, a tak dál...

A ten hlavní fakt? Olin je plyšák mírumilovný, zvídavý, rád si hraje. A to nejdůležitější – je absolutně apolitický. Létání má být zábava i povolání pro všechny…

Olin is the mascot of the Tiger Cub Squadron children's project. It creates a story, a book, a guide,... about how even a small stuffed tiger can become a real flying tiger.

Why the tiger and the Tiger Cub squadron? There are so-called tiger squadrons in the world, which is a kind of elite group of military pilots. It started in Czech republic in the 1990 in Žatec, where our first Tiger squadron was formed. Now we have two tiger squadrons - gripen fighters in Čáslav (21st AFB) and helicopters in Náměšt (22nd AFB). Therefore we simply did not even think of another animal except for the tiger as a mascot, .

However, it can be any children's soft toy. Dog, kangaroo, earthworm, cow, it doesn't matter. Everyone can do it if wants and learns...

Why the name Olin? Because our tiger's dream and life goal is to get into space. Not like the Mole who was just a space tourist. But like a real space walker, that is, with training. Well, the name is in honor of our cosmonaut Oldřich Pelčák, who unfortunately was not so lucky and did not get into space. So that he gets there at least through Olin as his namesake. We would like, of course, from Baikonur, because of the continuity with the flights of Czechoslovak, Czech and Slovak cosmonauts. However, of course we understand the situation, so... No matter how he gets there, especially on the ISS...

Olin's task as a mascot, in addition to his own training, is primarily to show children that they can do it too if they want to. That they can pick up their butts and go out. To the airport, to the hill, etc.. And that they will get into aviation, even if they are just hairless chickens for now. Of course, at first, mainly with the help of their parents and through their stuffed animals, who will act as trainers. And they will gradually train them in all branches of aviation, up to the highest target - helicopters and fighters. Each branch of aviation has its own specifics. They can do something themselves at home - build a swallow, "jump" with a stuffed animal on a parachute, fly a kite. Parents, uncles and aunts will have to help with something at airports, on airplanes, at air shows and so. Well, if they manage to fulfill everything and color all 21 stars in the badge, they will actually become the aviation elite as well. So they will become members of the elite Tiger Cub squadron...

Various interesting events and rewards will then be prepared for these stuffed animals and their trainers (children). Trips to air force bases among real tigers from tiger squadrons, rides on professional simulators, in helicopters, and more and more...

The project was created as such a gift to Czechoslovak aviation for its 100th birthday and is intended to be an imaginary relay that will be passed on from generation to generation, from aviation kindergarten, through high school students, pilots, to veterans, i.e. legends who built the glory of Czechoslovak and Czech aviation from its creation to the present. The advantage is that the project is not and will not be time-limited. Not everyone has to fulfill it, for example, by the end of the summer. Some will succeed sooner, some later, it doesn't change the result...

The important thing is that everything is intended primarily for children and THEIR stuffed animals (any kind). Of course, with the help of parents, aviation experts, aunts and uncles at airports, grandmothers and grandfathers who, for example, once flew over their native land. Olin may be a mascot, but he's not an icon. Of course he will meet  children. But he has to learn too, he has to rest, so do his coaches. Moreover, it cannot be, as they say, one tail in ten places. So it will not be possible to meet him everywhere. Also because he goes with us to various meetings with people from the aviation industry, in order to firstly get to know history, which is part of general knowledge training, and secondly to negotiate some interesting things just for his plush friends...

Regardless of the fact that as part of his training and discovery of the beauties of aviation, he also started traveling abroad with many friends. As a pilot, Sprortsman (ehm,... sportstiger...), an ambassador, or just a striped, furry, curious tiger who craves knowledge...

The advantage is that there is no need to organize yourself into any clubs and associations and meet there regularly for all this fun. It can be carried out individually, for example as part of trips, walks, etc.. Well, if this saves a few souls from total electronic dementia (of course, the Internet and electronics are important for the project as well, we can't do without it today), smoking, drugs and alcohol, so great, right?...

In addition, the project is an imaginary first step in aviation education, which will prepare potential applicants for other aviation projects - Junior Pilot Club, aviation playgrounds and others...

By the way, we find that the stuffed animal as such, in any form, has been used as mascots or talismans for decades. At the Air Rescue in Líně, they have a teddy bear that has been flying with crews for over thirty years (they carefully pass it on to each other, they haven't had a single "crash" in all that time). The Police air service has a dog as its mascot/talisman. Prague Airport has a penguine. In Přerov, they have a hippopotamus at the airport, and a dolphin in Aero Vodochody. And so on and so on...

And the main fact? Olin is a peaceful, inquisitive soft toy that likes to play. And the most important thing – he is absolutely apolitical. Flying should be both fun and a profession for everyone…

Z vesmíru nejsou vidět žádné hranice...

No frontiers can be seen from space...