Aviatický pouťování...

01.06.2024

Ahojky! Tak jsem se zase konečně dostal ke psaní. A to ještě díky tomu, že všichni kolem spí. Proč? To zatím nemůžu prozradit ale...

Musím říct, že ta Aviatická byla letos pěkná makačka od samýho rána. Hned po probuzení jsme šli všechno připravovat a taky hlavně postavit náš stan, aby bylo kam chodit se schovat a taky na sváču. Plus tam strejda Ivo moh vyprávět o letadlech a kdyby někdo chtěl něco na památku, moh si to tam i koupit. Od něj, od Romana, od Pytláka, od strejdy Leoše...

Už v pátek jsme potkali spoustu kamarádů a kamarádek. No ale v sobotu jich bylo ještě mnohem víc! Dospěláků i dětí. Dokonce i největší tygr strejda Čepi tam byl! A z toho jsem měl obzvlášť radost, páč jsme se docela dlouho neviděli...

Koukali jsme samozřejmě hlavně na letadla, i když jsem se bál, že lítat nebudou, kvůli dešti. Ale ten si na naše kabrňáky piloty nepřijde! A ani na paragány!...

Zase jsem se pokusit poprosit pár strejdů, jestli by mě svezli. No jasně, protože kdo nepoprosí, toho přeci nesvezou. Prvně jsem šel nahoru se strejdou Davidem na nádherným žlutým větroňovi. Ty už znám, vím, že lítaj krásně a potichu, s větrem o závod. No ale strejda s ním krásně tancoval na nebi. A po přistání jsme si dali i fotku, samozřejmě...

Pssst,... neřikejte to klukům, vyblejskli jsme se s Davidem i ve vzduchu...

Svez mě i strejda Jirka na vrtulníku. Pořádně zubatým, to musí bejt asi hodně velkej dravec. Navíc, když roztáhne tu vrtuli nad hlavou, je to jako kdyby sekal nebesa...
Strejda prej, se neboj, lítám nízko a pomalu. Jo, prdlačky! Málem mě vystřelil z trenek. Před přistáním jsem nedával pozor, uklouz a nacpalo mě to za přední okno u technika. Vypadal jsem pak jak předložka před postel...
Jo, to pak v těch dvou malej vrtulníčkách, to pak bylo jinší kafe. Však jsou to taky pořádně nadupaný formule...

Byl jsem pak večer pěkně utahanej. A kluci myslím taky. Ale ještě jsme museli zvládnout pak hangár párty, protože nás pozvala teta Dáda s tetou Paulou. Byla spousta srandy, ale se mi teda nebude úúúúbec chtít vstávat...

Vlastně jo, bude. Přijede totiž Kiki! A bacha, ona je pilot!!!

Hiiii! So I finally got back to writing. And that's thanks to the fact that everyone around is sleeping. Why? I can't reveal it yet but...

Must say the Air show was a nice piece of hard work this year from the very morning. Immediately after waking up, we went to prepare everything and also mainly to set up our tent so that there would be somewhere to hide and also to have a feast. Plus uncle Ivo could talk about airplanes there and if someone wanted something as a souvenir, he could buy it there. From him, from Roman, from Pytlák, from uncle Leoš...

We already met a lot of friends on Friday. Well, there were even more of them on Saturday! Adults and children. Even the biggest tiger uncle Čepi was there! And I was especially happy about that, since we haven't seen each other for quite a while...

Of course, we mainly watched planes, even though I was afraid they wouldn't fly because of the rain. But he won't come to our great guys! Pilots and not even for paratroopers!...

I tried again to ask a couple of uncles if they would give me a ride. Well, of course, because those who don't ask won't be taken. First I went up with uncle David on a beautiful yellow glider. I already know it flies beautifully and quietly, with the wind for a race. Well, uncle danced beautifully with it in the sky. And after landing, we also took a photo, of course...
Pssst,... don't tell it too boys, David and I took a selfie even in the air...

Uncle Jirka took me into the helicopter. Quite toothy, it must be a very large predator. Plus, when it spreads that propeller overhead, it's like it's slashing the heaven...
Uncle said don't worry, I fly low and slow. Yeah, bloody hell! He almost shot me out of my shorts. I wasn't paying attention before landing, slipped and it stuffed me behind the technician's front window. Then I looked like a bedspread...
Quite a different story in those two small choppers there. However, they are also real formulas...

I was pretty tight that evening. And I think guys were too. But we still had to manage the hangar party, because aunt Dada and aunt Paula invited us. It was a lot of fun there, but I won't want to get up at aaaaaall...

Actually, yes, I will. Kiki is coming! And watch out, she's a pilot!!!