Aviatický pouťování...

02.06.2024

Dobrý ráno z... Cha chá! A ještě neřeknu!...

Mám zas chvilku, tak snad stihnu napsat ještě o neděli...

Nikomu se moc nechtělo vstávat, ale já vyskočil hned, jak Pytlák otevřel oko a zabručel. Těšil jsem se. A taky měla přijet naše kámoška Kiki a s tou je vždycky tuze sranda...

No a taky to vypadalo, že by snad nemuselo pršet...

Práce bylo od samýho rána zase habakuk. Pomoh jsem klukům připravit stánek a pak zašel vyzkoušet, jestli strejda Jarda ještě umí lítat. Na simulátoru teda. A teda, fakt umí, tygří packu na to!...No a pak se začlo lítat. Využil jsem příležitost, stopnul si kamión převážející stíhačku a vydal se mezi lidi...

Vlastně to pak bylo skoro stejný jako včera. Koukali jsme na letadla, pomáhali na stánku, potkávali se s kamarádama. A těch bylo plný letiště! Víc jak včera. Počasí, no...

FUJ, to jsem se lek! Bubák! Ale přece... No jo, to je strejda Lubo! Oblečenej za bubáka, protože budou mít ukázku, jak chytaj darebáky. A má s sebou v autě ještě jednoho většího bubáka a jednoho... Ne,... jednu... bubákovou... Mno ale,... můj tygří čuch říká, že takový krásný oči nejsou bubákový. To ona jen tak dělá, aby se pašík lek...

Šli jsme se na ně kouknout a najednou ve stanu celá tygří smečka! Strejda Čepi, Leoš a pár dalších kamarádů. Šli popřát jedný tuze milý pani k narozkám. Říkal Pytlák, že je to dcera dědy Fajtla, jednoho z největších RAFáků kabrňáků. Tyjo! Můžu jí popřát taky?...
Ouplně se mi z toho třesou tlapky...

I dneska jsem se svez. Přišel strejda Jarda, že když jsem ho ráno svez na Albíku na simulátoru, tak mě chce svézt taky. A taky na stíhačce! Na hodně starý, která lítala před víc než sto lety! A jo, tu si pamatuju z minula! Tak jo, to bude paráda...A byla! Měli jsme taky ukázku. Honili jsme po obloze žabžovskej bombarďák a stíhačku a byla to švanda. A jak to má otevřenou kabinu, pěkně kolem foukal vítr. To mě baví, tohlecto...

Než jsem to pak stihnul všechno všem povyprávět, i Štěpánce a Jardovi, zamotal se nad náma Martin a přihnal se lijavec. Prostě najednou někdo zapnul vodu...

Naštěstí už byl skoro konec, tak jsme rovnou začali balit stánek...

Nakonec, než jsme se vydali domů, sfoukli jsme ještě trochu slávy. Předali jsme strejdovi Vampirovi potvrzení, že umí lítat a pak ještě kluci slavnostně jmenovali Ondru Špáňu čestným členem jejich smečky. Jsou oba fakt dobrý, to je nechám zalítat si na mým Albíku taky...

Hele, to už fakt musíme domů? Mně se ještě nechce...

Good morning from... Cha cha! And I won't say it yet!...

I have few minutes free again, so maybe I can write about Sunday...

No one really wanted to get up, but I jumped up as soon as Pytlák opened his eye and growled. I looked forward this day. Our friend Kiki was also supposed to come, and she's always a very funny...

Well, it also looked like it might not rain...We were so busy again from the very morning. I helped to prepare the stand and then went to see if uncle Jarda could still fly. On the simulator, of course. And so, he really can, the tiger paw on it!...

And then the show started. I took the opportunity, stopped the truck carrying the fighter and went among the people...

Actually, it was almost the same as yesterday. We watched planes, helped in the stand, met friends. And the airport was full of them! More like yesterday. Because of the weather...

PHEW, I'm scared! Bugaboo! But... Well, it's uncle Lubo! Dressed as a bogey because they'll be showing how to catch bad guys. And he has one more bogey in the car and one... No,... Mrs. bogey... But,... my tiger's sense says that such beautiful eyes are not bogey's. She's just doing it so that the rogue get scared...

We went to watch them and suddenly a whole tiger pack was in the tent! Uncle Čepi, Leoš and few other friends. They went to wish to a very nice lady a happy birthday. Pytlák said that she was the daughter of Grandpa Fajtl, one of our biggest RAF great guy. Wow! Can I wish her too?...
My paws are shaking a little bit...

I went up today again. Uncle Jarda came to say that if I drove him on my Albie on the simulator in the morning, he wants to drive me too. And also on a fighter! On a very old one that flew more than a hundred years ago! Yes, I remember it from the last year! Well, that will be great...

And it was! We also had a demonstration. We chased a frogeater´s bomber and a fighter in the sky and it was a big fun. It has an open cabin, the wind was blowing nicely around. I enjoy this...

Before I could tell everything to everyone, including Štěpánka and Jarda, Martin got tangled above us and came a downpour. Someone just suddenly turned on the water...

Fortunately, the airshow was almost over, so we immediately started packing the stand...

Finally, we blew some more glory before heading home. We gave to uncle Vampire the confirmation that he can fly, and then boys ceremoniously named Ondra Špaňa as honorary member of their pack. They're both really good, I'll let them fly on my Albie too...

Look, do we really have to go home? I still don't want to...