Cachtání ve Vltavě...

28.06.2023

Ahoj, kamarádi! Jsem zase tady. Jakože tady doma, v Český republice...

Chtěl jsem si sice po návratu ze Švýcarska a velkýho výletu kolkem světa odpočinout, ale kluci říkali, že v Praze u Vltavy bude nějaká sláva, tak...

No, vlastně jsem si ani nestihnul vybalit ještě. A to jsem si dovez spoustu zajímavejch věcí...

Táááák... Snad se nikdo nebude doma zlobit...

Teda, nikdy bych si nemyslel, kolik se vejde na břeh Vltavy lidí. Kolik se jich na vojáky přijde kouknout. A že bylo na co! Auta, pandury, lodě, spousta vojáků a každej úplně jinej! Jakože... Každej měl jinej baret na hlavě třeba. To proto, že dělá něco jinýho. Lítací kluci a holky maj třeba modrý. Kamarádi, co skáčou na padáku, maj červený. Zvědavky od průzkumníků tmavě zelený. Močálová patrola (tak řiká Pytlák ze srandy Vojenský policii...) má černý, jako nosil Regi...

Jé, hele, Bára má taky tmavě zelenej! Takže taky zvědavka...

Ani jsem nevěděl, na co koukat dřív...

No ale... Nejvíc nejlepší byly vrtulníky. A navíc kamarádi, co mě minule v Pardubicích svezli. Přiletěli, pak se jeden otočil a...

Šmarjá, co děláš? Dyk žbluňkneš do Vltavy!!!...

Uf, to bylo o fous. Asi byl těžkej. Ale jak pak z něj do vody vyskákali vojáci, tak se ho klukům povedlo zase zvednout a odletět...

Teda ale, proč se ty kluci koupou oblečený?...

Některý stihli doplavat na břeh. Ostatní asi neuměli plavat tak dobře, tak je museli vylovit s druhým vrtulníkem...

Už jsme skoro stáli na břehu a čekali na lodičku, aby nás převezla na druhou stranu. A nebojte, byl jsem připravenej. Kámoška Míša mi udělala mejvestu. Sice hlavně kvůli výletu na vodu, co pojedeme za pár dnů, ale aspoň jsem ji moh vyzkoušet...

Takže... Už jsme skoro čekali na lodičku, když pani na pódiu zavolala k sobě pár kamarádů. A hele, prej jsou z Dukly. Sportovci vojenský! No tak to jsou i moji kamarádi, dyk jsme se přeci s Duklákama viděli i tenkrát v Roudnici. Hm, ale tyhle neznám...

Pani řikala, že to jsou Olin pijonici. Počkej,... jakože jsme příbuzný? Jo tak, olym-pionici. To je něco jinýho. Jakože soutěžej na olympiádě. A můžu se s nima vyfotit?...

Můžu? Fakjt? Héj! A jsou fajn! A mam nový kamarády - Evu, Kačku, Terezku a Míšu. Se pak musíme na tu olympiádu koukat a držet jim pulce...

Tak a jede se domů. Vybalovat a vyspat se. Vy se tady koukněte na fotky a než dojedeme domů a cestou se stavíme ve škole za Štěpánkou, já si zatím zkusím něco promyslet. Třeba že si udělám nějakou svou -piádu. Třeba Olin-piádu. Ale Eva, Kačka, Terezka i Míša tam klidně můžou přijet. A vy taky...

Hi, friends! I'm here again. I think, here, in Czech Republic...

I wanted to rest after returning from Switzerland and from a big tour around the world, but guys said there would be some celebration in Prague by the river Vltava, so...

Well, actually, I haven't even had time to unpack yet. I brought a lot of interesting things...

Soooo... Hopefully no one will be angry at home...

I would never have thought how many people could fit to banks of Vltava. How many of them come to see our soldiers. And must say there were so many interesting things to see! Cars, carriers, ships, lots of soldiers and each one completely different! Like... Such as everyone had a different beret on his head. That's because they do something different. Flying boys and girls wear blue berets, for example. Friends who jump with a parachute, have a red one. Nosy parkers from reconnaissence dark green. The Swamp Patrol (that's how Pytlak jokingly calls the Military Police...) has a black one, like Regi wore...

Hey, look, Bára has a dark green one too! So she is also nosy parker...

I didn't even know what to look at first...

But... Choppers were the mostly best, of course. And also, there were friends inside who gave me a ride in Pardubice few weeks ago. They flew in, then one turned and...

OMG, what are you doing? You plop into Vltava!!!...

Phew, that was close. This choppie was probably heavier. But when some soldiers jumped out into the water, boys managed to pick it up again and fly away...

I mean, why these boys take a bathe dressed?...

Some managed to swim ashore. Others probably couldn't swim so goog, so they had to be fished out with the second helicopter...

We were almost standing on the shore waiting for the boat to the other side of the river. And don't worry, I was prepared. My friend Míša made a mae west for me. Mainly because of the boat trip to Otava river, where we go in few days, but at least I could try it...

So... We were almost waiting for the boat when the lady on the stage called a few friends. Hey, they're from Dukla team. Army sportsmen! Well, they are also my friends, after all, we met with Dukla men in Roudnice. Um, but I don't know these...

The lady said they were Olin's pionics. Wait... like we're related? Oh, yes, olympionics. That's something else. Like they are competing in the Olympics. And,... can I take a picture with them?...

Can I? Really? Hey! And they are fine! And I have new friends - Eva, Kačka, Terezka and Míša. Then we have to watch the Olympics and hold claws-crossed...

So, let's go home. Unpack baggage and sleep. And before we visit Štěpánka in her school and then get home, I try to think of something. Maybe I do my own -pics. For example Olin-pics. But Eva, Kačka, Terezka and Míša can easily come there too. And you, of course...