Mezi Tygry?

12.05.2023

Že neuhodnete, kde jsem včera s Romanem a Pytlákem byl? U Tygrů! Opravdickejch!!! Přímo v jejich doupěti…

On tam totiž bydlí jeden kamarád, velkej tygr, kterej chce být taky kosmonautem, jako já. Aleš Svoboda, co lítá na stíhačkách. Tak jsme se za ním vydali. Posedět, popovídat si, poradit se…A taky se domluvit na příští týden, protože tady u Tygrů bude velkej leteckej den. A tam určitě chceme jet…

Není to vůbec jednoduchý, dostat se takhle do doupěte. Jsou to vojáci, letci. Chráněj nás a pomáhají třeba i letadlům, kterejm se nahoře ve vzduchu porouchají přístroje a nemůžou se ohlásit nebo neví, kde jsou. Takže se sem nechodí jen tak na návštěvu, jako k sousedům. Musí se to domluvit předem, přijet včas, od strejdy u vjezdu dostat kartičku, že jsme návštěva. A pak nezlobit a koukat kolem sebe…Aleš už na nás čekal a nejdřív nám ukázal, kde kamarádi Tygři odpočívají. A pak jsme si dlóóóuho povídali…

A ne jen ve třech, za chvilku za námi přišel další velkej Tygr Ivo. Kluci říkali, že to je opravdu borec, protože ukazuje lidem, co umí všechno stíhačka za kotrmelce. A dokonce to prý i ukazoval s jiným pilotem, kterej lítal s akrobatickým letadlem s vrtulí na nose. Jmenuje se Martin a já doufám, že ho někdy někde potkám…

Než jsme vyrazili domů, ještě mi kluci ukázali několik stíhaček, který tady lítaly. Od těch starejch až po moderní. Dokonce i jednu, která má stejnej kožíšek jako já, heč!...Tyjo ale,… já se na ten lítací den tady tuze těším. Schválně, přijedete taky? Potkáme se tu?...

Fotogalerie...

Can't you guess where I was with Roman and Pytlák yesterday? At the Tigers! Really!!! Right in their lair…

Guys have a friend who lives there, a big tiger, who also wants to be an astronaut, like me. Aleš Svoboda, who flies fighter jets. So we went after him. Sit down, talk, consult... And also make arrangements for next week, because there will be a big aviation day here at the Tiger´.s lair. And we definitely want to go there...

It's not easy at all to get into a lair like that. They are soldiers, airmen. Protect us and help, for example, airplanes whose devices break down in the air and cannot report or do not know where they are. So we don't come here just to visit, like to neighbors. It must be arranged in advance, arrive on time, get a card from the uncle at the entrance saying that we are visitors. And then don't be bad and look around... Aleš was already waiting for us and first he showed us where his friends Tigers are resting. And then we talked for a long time...

And not only in three, another big Tiger Ivo came after us in a moment. Guys said it was a real trump because he showed people how a fighter plane can do rolls and so. And he even allegedly showed it with another pilot who was flying an aerobatic plane with a propeller on the nose. His name is Martin and I hope to meet him somewhere...

Before we left and went home, guys showed me several fighter jets that flew here. From old ones to modern ones. Even one that has the same fur as me, heck!...Yep,... I'm really looking forward to the flying day here. Alright, are you coming too? Shall we meet here?