Mise Kazachstán...

06.06.2024

Vzpomínáte si na pár fotografií Olina u letounu CASA. Olin sliboval nový příběh. Nové dobrodružství...

Pozorným čtenářům se jistě vybaví i cesta do Prahy a setkání s Filipem Maškem, tiskovým mluvčím pražské zoo...

Celý příběh a dobrodružství Vám bude vyprávět sám Olin, až se vrátí, nicméně již teď můžeme s radostí prozradit, že se náš malý hrdina vydal opět na dlouhou cestu. Přes pět tisíc kilometrů, až do daleké Asie. Aby doprovodil koně Převalského na svobodu, do stepí středního Kazachstánu. Podařilo se. Ve chvílích, kdy píšu tento příspěvek, prohánějí se klisny Zeta II., Ypsilonka a hřebec Zorro v aklimatizační ohradě v Alibi po náročném více než třicetihodinovém transportu a na stejné místo se pozemní cestou blíží Sary, Wespe, Umbra, Tessa...

Přejeme jim, nejen za nás jako Tygří(kovou) letku, ale také ze všechny kolegyně a kolegy, za kamarády z milovické ZŠ TGM a další spousty dětí, Olinových souputníků, vše dobré. Krásný nový svobodný život v divočině...

Děkujeme panu řediteli Zoo Praha Mgr. Miroslavu Bobkovi a tiskovému mluvčímu Zoo Praha Mgr. Filipu Maškovi, že nám umožnili být Olinovým prostřednictvím při tom...

Velký dík Oliveru Le Que, fotografovi Zoo Praha, za úžasné obrázky...

Jako takovou malou ochutnávku před tím, co nám bude Olin vyprávět, posíláme jeho první procházku po zoo a seznámení se s koňmi Převalského...

Do you remember photos of Olin next to the CASA plane. Olin promised a new story. A new adventure...

Sharp readers certainly remember the trip to Prague and the meeting with Filip Mašek, the Prague Zoo press agent...

The whole story and adventure will be told to you by Olin himself when he returns, however, we can already happily reveal that our little hero has gone for a long journey again. Over five thousand kilometers to the far Asia. To accompany Przewalski's Horse to freedom, to the steppes of central Kazakhstan. The goal was achieved. While I write this post, mares Zeta II., Ypsilonka and the stallion Zorro are running in the acclimatization pen at Alibi after a demanding transport of more than thirty hours, and Sary, Wespe, Umbra, Tessa are approaching the same place by land...

We wish them all the best, not only for us as the Tiger Cub Squadron, but also for all our colleagues, for our friends from TGM Primary School in Milovice and many other children, Olin's companions. Have a beautiful new free life in the wild

We thank the director of the Prague Zoo Mgr. Miroslav Bobek and thePrague Zoo press agent Mgr. Filip Mašek, for allowing us to participate on this event through Olin...

Many thanks to Oliver Le Que, Prague Zoo photographer, for amazing pictures...

As a small tasting before what Olin recounts us, we are sending his first walk around the zoo and getting to know Przewalski's horses...