Na brigádě...

22.03.2024

To Polsko je zvláštní země kde je dost věcí jinak než u nás, ale je tu hezky. A Poláci jsou hrdý, že se nebáli a nebojej bojovat stejně jako Češi...

Potom co nás Iveta ubytovala ve velkým hotelu ve městě Zary, pozvali nás na brigádu. Ehm, co? Jo tak, na návštěvu u tankový brigády v Saganu...

Tolik různejch tanků pohromadě jsem ještě neviděl. Jejich velitel (říkali mu "paně majuře") nám to tu všechno ukázal. I muzeum a síň tradic. Mimochodem, nosí na rukávu znak s husarským křídlem, schválně, jestli víte proč? A jeden z nárameníků můžou nosit černej a to ostatní polský vojáci nemůžou...

Za války bojovali od Normandie až do Holandska a osvobodili spoustu lidí z koncentráků, hlavně holek. Když mi Kuba a ostatní vyprávěli, co to byl koncentrák, rozbrečel jsem se...

Nejhůř dneska dopad Kuba. Umí polsky, tak překládal a všechno tím pádem říkal dvakrát. Taky mu všichni potom poděkovali a zaplácali mu...

Jo a dostal jsem od paňa majuřa něco na památku...

Poland is a unusual country where many things are different from our lands, but it's nice to be here. And Poles are so proud that they weren't afraid and are not afraid to fight like Czechs...

After Iveta accommodated us in a large hotel in the city of Zary, we were invited to work. Um, what? Oh, I see, to visit the tank brigade in Sagan...

I have never seen so many different tanks together. Their commander (they called him "panie majorze") showed us everything here. Also a museum and a hall of traditions. By the way, he wears a hussar wing badge on his sleeve, do you know why? And can wear one of the epaulettes black, but other Polish soldiers cannot...

During the war they fought from Normandy to Holland and freed a lot of people from concentration camps, especially girls. When Kuba and others told me what the concentration camp was, I cried...

For Kuba it was a wery hard day. He knows Polish, so he translated for all people there and thus said everything twice. Everyone also thanked him afterwards and applauded him...

Oh, and I got something as a souvenir from "pan major"...