Na křižník...

11.11.2023

No týýýýbrďo! Pytláku, tady maj metro taky!!! Bys čubrněl!...

Navečer jsme se šli všichni společně projít kolem Temže. To je taková velká řeka, něco jako zdejší Vltava, ale tady. Chtěli jsme se totiž podívat na Tower Bridge, to je zdejší slavnej most, pak pevnost Tower a hlavně na křižník Belfast. Ten je taky slavnej, bojoval za války a říkali kluci, že s ostatníma loděma naháněl skopčáckýho Scharnhorsta...

Jeli jsme kousek metrem, tyjo, tam vám bylo lidí! Když jsme dojeli na místo, byla už sice tma, ale o to větší zážitek to byl. Všechno krásně svítilo, most i křižník. Teď teda už nebojuje, je v něm muzeum...
Muzea mám tuze rád. Úplně nejvíc samože to v Bezděkově, KOrea-Merkur. Je tam Martina, Tiby, Frankie, Kuba...

Ale teď už mě omluvte, jdu do hajan. Máme toho za celej den všichni plný kecky. A musíme si odpočinout, zejtra nás všechny čeká velká sláva...

Tak nám držte tlapky a drápky...

Teta Marťa mi na chvíli pustila Harryho Pottera. Prý, když jsme v tom Lon... dó... UÁÁÁÁCH!... ně... Chrrrrrrrr...

Fotogalerie...

Heeeeey! Look, Pytlak, they have the metro here too!!! You would be gaping on it!...

In the evening we all together went for a walk around the Thames. This is such a big river, something like the local Vltava, but here. We wanted to see Tower Bridge, which is the famous local bridge, then the Tower fortress and especially the HMS Belfast cruiser. He is also famous, he fought during the war and the boys said that he chased the Aries Scharnhorst with other ships...

We took the subway for a short way, geee, there were lots of people there! When we reached the place, it was already dark, but it was an even greater experience. Everything was beautifully lit, the bridge and the cruiser. BTW, now it doesn't fight anymore, it's a museum...

I really like museums. The best one is in Bezděkov, Korea-Merkur, of course. There's Martina, Tiby, Frankie, Kuba...

But excuse me now, I go to bed. It was the very hard day for everyone. And we have to rest, tomorrow we all have a great celebration...

So keep your paws and claws on us...

Auntie Marťa let me watch Harry Potter for a while. Supposedly, when we're at Lon... UAAAAAAAACH!...dooon... Chrrrrrrrrr...