Na velvyslanectví...

13.11.2023

Jsme domááááá... Teda, ještě dneska přespím u Peti, ale to se počítá...

Ráno jsme se rozloučili s hotelem Ibis a vypravili se na metro směrem na Nickopec. Píšou to sice po svým (Nothing Hill), ale takhle je to větší sranda...

Kousek od metra tu je totiž česká ambasáda. Čekala tam na nás teta velvyslankyně Maruška Chatardová a vojenskej přidělenec, strejda generál Vráťa Beran. Teta velvyslankyně měla projev a poděkovala za službu našim vojákům. Bylo to moc hezký od ní...

Na velvyslanectví je právě výstava Rytíři nebes, tety a strejdy Kratochvílových z Brna. To je moc pěkný a poučný, je to totiž o našich RAFákách kabrňákách...

Jinak jsem tu potkal moc milou tetu Martu, dceru bombarďáka Aloise Šišky. Vyprávěla, jak musel přistát s Veloušem K-XB do Severního moře a vydržet šest dní ve člunu, než se vyplavil na pobřeží v Holandsku. A dostal se do zajetí. Tyjo, to musel bejt ale machr, v takový fujtajblový zimě a mokru...

Strejda Adam se tu zase stará o hroby našich kabrňáků, co umřeli v boji. Ví, kde všechny jsou a taky, kde je hrob psího hrdiny Antise, kterej lítal s Třistajedenáctkou...

Vyprávěla mi o něm teta Iveta a dokonce o něm napsala knížku a Antis dostal medaili za statečnost...

Strejda Scotty zase přišel s dudama a hrál, byla to paráda. Do toho spousta lidí a dobrot. Ajajaj, abych se pak vešel do gatí...

Fotogalerie...

We're hoooooome... I mean, I sleep over at Peta's today, but that counts in...In the morning, we said goodbye to the Ibis hotel and set off on the subway towards Nickopec. They write it their way (Nothing Hill), but it's more fun this way...

The Czech embassy is located a short distance from the subway. Aunt Ambassador Maruška Chatardová and the military attaché, uncle General Vráťa Beran were waiting for us there. The auntie ambassador gave a speech and thanked to our soldiers for their service. It was very nice of her...

At the embassy, there is an exhibition of the Knights of Skies by aunt and uncle Kratochvíls from Brno. This is very nice and informative, because it is about our RAF great guys...

Otherwise, I met a very nice aunt Marta, the daughter of bombardier Alois Šiška. She told how he had to land the Wellington K-XB in the North Sea and spend six days in a boat before he washed ashore in Holland. And he was captured by. Wow, it must have been a dude, in such a cold and wet winter...

Uncle Adam here takes care of graves of our soldiers who died in battle. He knows where they all are and also where is the grave of the canine hero Antis, who flew with Three Eleven...

Auntie Iveta told me about him and she even wrote a book about him and Antis got a medal for bravery...

Uncle Scotty came again with the bagpipes and played, it was great. A lot of people and yummies. OMG, how can I fit into my pants...