Pozdrav ze Žuvačkova...

07.06.2023

Kamarádi, kamarádi, kamarádi, tady Tygr Jedna, Tygr Jedna, přepínám...

Dobrý ráno domů...

早安回家...

Zatímco Vy jste ještě spali, my mezitím s Ericem a posádkou přeletěli zase na opačnou stranu Modrokoule skoro. Až do Číny, do města, který nedokážu vyslovit. Ve flajtplánu... pardůnek, už chytám leteckou hantýrku,... v letovým plánu je napsáno Zhengzhou...

No,... nechtějte to po mně. Motá se mi z toho jazyk i ocásek...

Navíc to zní jako jídlo nebo čaj...

Alebo žuvačka, jak by řekli moji kamarádi ze Slovenska...

Každopádně to byla zase parádní výprava, přes deset hodin! Chtěl jsem koukat pořád, ale pak se setmělo, tak mě na chvíli vyhnali do postele. Odpočinek a pořádek musí být, jinak by se mohlo něco stát. To platí i pro tygry...

Cestou jsme zase viděli spousty krásy, teda než zapadlo sluníčko. Jen kromě tý malý díry v mracích, kterou jsem Vám zamával od Budějic, bylo spíš hodně mraků...

Ale musím říct, že takovej pořádnej bouřkáč (Pytlák ho má v knížce pojmenovanej stratokumulus...) vypadá tady z jedenácti kilometrů úžasně! Skoro jako cukrová vata...

V Žuvačkově jsem si ještě trochu prolez kabinu, zablbnul si s tetou z groundhandlingu (to jsou kamarádi, co se staraj na zemi o všechno kolem letadel, nosej věci, baštu, uklízej...) a hurá do peřin. Sice je den, ale...

Malá fotogalerie...

Jestli jsem to rozluštil dobře, dneska v noci zase startujeme. Musím si vzít do termosky horkej čaj, letíme na Aljašku!

Tygr Jedna, konec...

Friends, friends, friends, this is Tiger One, Tiger One, over...

Goooooooooooood morning, home!... 早安回家...

While you were still sleeping, me, Eric and the crew flew to the other side of the Blue Ball. To China, to the city I can´t pronounce... In papers,... oh, sorry, I´m already catching up the flyer´s slang,... the flight plan says Zhengzhou...

Well,… don't ask me for it. It spins my tongue and tail. Adittionally it sounds like food or tea...

Or chewing gum, as my friends from Slovakia would say...

Great expedition, over ten hours! I wanted to keep watching, but then it got dark, so the crew banished me to bed for a while. It´s necessary to take a rest and keep the order, otherwise something could happen. This is in force also for tigers...

During the way, we could see a lot of beauty again. But, excepting the small hole in clouds through wich I waved to you from České Budějovice, there were more clouds unfortunately... But must say, such a proper thunderstorm (Pytlák has it in his course book named as Stratocumulus...) looks amazing here from eleven kilometers! Almost like a cotton candy...

In Chewing Gum City I snooped through the cabin a little more, joking a little with my aunt from groundhandling (these are friends who take care of everything around airplanes on the ground, carry things, chow, clean...) and hooray for duvets. It's daytime, but...

Yeah, if I got it right, we're starting again tonight. I have to get some hot tea in a thermos, we're flying to Alaska!...

Tiger One switching off...