Přelet do Izraele...

22.06.2024

Tyjo, kamarádi, máme za sebou naprosto bombovou akci s dětma ze školy v Milovicích! A s kamarádama z muzea v Bezděkově, taky strejdou Vaškem Nadvakrátem, Vladem ze Slovenska, Tibym, Verčou, Kubou, Frankiem, Gimlem...

Děti přijely do Bezděkova do muzea. Ale ne jen na obyčejnou exkurzi. Sice to nevěděli, ale přijela se na ně podívat teta velvyslankyně Izraele. A proč? Protože jsme pak společně letěli na simulátoru ze Žatce, tůůůůze daleko,... až do izraelskýho Ekronu. Abychsme dětem připomněli, že kdysi se to opravdu stalo a naše česká země pomohla tý židovský vzniknout a přežít...

Byl to fakt mazec! Dokonce jsem se moh s tetou velvyslankyní i vyfotit. Navíc jsme jí jmenovali čestnou členkou mojí smečky! To tady mám ale slavnou tetu, co?...

Exkurze, povídání s Vladem, Rychťou, Vendou a Tibym, plus to lítání,... všechno naprosto super. A bacha jako! Děcka to zvládly a doletěly!!!

Večer jsme si zvládli i opéct buřty. Akorát, když jsme pak šli spát, tak mě někdo (teta Bára s teta Radka) unes a požadoval výkupný. Pcha! S únoscema se nevyjednává!...

Ráno jsem si počkal, až nebudou paňčelky dávat bacha a jsem jim zdrhnul. Blé! Tůdle nůdle!...

Než odjeli mí kamarádi z Milovic domů, stihli jsme jim s Kubou, Pytlákem a strejdou Rychťou ještě ukázat synagogu v Žatci a pár dalších zajímavejch míst. Teda oni stihli, já to neznal ještě..Mimochodem, Sam a Jonáš nádherně zpívaj!...

Nakonec byl čas i na zmrzku. Antilopovou, tu já beztak nejradši!... 

Hey, my friends, we had an absolutely bombastic event with children from the school in Milovice! And with friends from the museum in Bezděkov, we also met Doublewendy, Vlado from Slovakia, Tiby, Verča, Kuba, Frankie, Gimloo...

Children came to Bezděkovo to the museum. But not just for an ordinary excursion. They didn't know it, but the aunt, the Israeli ambassador, came to see us. And why? Because we flew together on a simulator from Žatec, so far away,... all the way to Ekron, Israel. To remind to children that once upon a time it really happened and our Czech land helped the Jewish one to emerge and survive...

It was a real bad-ass! I was even able to take a picture with the aunt ambassador. Plus, we named her an honorary member of my pack! What a famous aunt I have, huh?...

Excursion, talking with Vlad, Rychťa, Venda and Tiby, plus the flying,... everything was absolutely great. And you see! Kids managed it and flew!!!

In the evening, we also had a barbecue and burried some sausages. However, when we went to sleep, someone (Aunt Bára and aunt Radka) kidnapped me and demanded a ransom. Phew! There is no negotiation with kidnappers!...I waited until girls weren't paying attention and I brushed them off. Blah! Toodle noodle!...

Before my friends from Milovice went home, Kuba, Pytlák and uncle Rychťa managed to show them the synagogue in Žatec and a few other interesting places. Ehm, they made it, I didn't know it yet..BTW, Sam and Jonáš are singing beautifully!...

Finally, it was time for an ice cream. From the antelope, of course, because it´s my favourite, anyway!...