U losů a medvědů...

08.06.2023

Dobrý ráno, kamarádi, zdravím z Aljašky!...

Před chvílí jsme s klukama přistáli. Dneska dokonce s dvěma Ericama. S tím "mým" ze Švýcarska a druhým, co je ze Španělska. To je sranda. Řeknu: "Ericu..." a otočí se oba...

Budu jim muset říkat Eric Jednička a Eric Dvojka...

Zase jsme letěli celou Vaší noc.. ono je to do Anchorage přes 7000 kilometrů. Cestou byl dost hustej provoz, ale naštěstí všechno sledujou zkušený řídící letovýho provozu ze země, plus máme radary, GPSky,... a taky čumák a oči...

Jen jsem měl trochu obavy, mezi Čínou a Japonskem byly nějaký bouřky. Ale vyhnuly se nám, tak dobrý...

V Japonsku,... na fotce mi ho Eric Jednička akorát ukazuje,... prý dělají dobrý suši. Ale nechutná to jako suchý uši, tak to asi s Ericem a Ericem vyzkoušíme...

Letěli jsme hodně dlouho jen nad vodou, až jsem si říkal, jestli vůbec do tý Aljašky trefíme. Pak se ale objevily v zádu ostrůvky a hory. Zasněžený! Teda když je bylo zrovna vidět skrz mraky. No a to už pak bylo jen kousek. Ještě přes velkou zátoku a plácnout sebou na zem...

Koukam ale tady v hale,... žijou tady kromě lišek, vlků a medvědů taky pěkně divný jeleni. Losy jim říkaj...

Obrovský s parohama jak lopaty. Na ty by se posadilo klidně dvacet tygrů jako já...

Koukněte na fotky...

Tak nevim, mám se bát?...

Good morning friends, lots of greetings from Alaska!...

Boys and I landed before a while. Even with two Ericas today. With "mine" from Switzerland and the other one from Spain. This is funny. I say: "Eric..." and they turn both...

I have to call them Eric One and Eric Two...

We flew all your night again. It's over 7,000 kilometers to Anchorage in Alaska. There was quite a heavy traffic on the way, but luckily everything is monitored by experienced air traffic controllers from the ground, plus we have radars, GPS,... and also a nose and eyes...

I was just a little worried between China and Japan, there were some storms. But they avoided us, so… OK...

They say in Japan,... Eric One just shows it to me at the picture,... they make good sushi. But it doesn't taste like dry ears, so we probably try it with Eric and Eric...

We flew over water for a long time, as I wondered if we that Alaska even hit. But then there appeared some islands in the back and mountains. Snowy mountains! Quite if they were just visible through clouds. And then it was only a short way there. Just across the big bay only and plump onto the ground...

However I see here… They live pretty weird deers here, in addition to foxes, wolves and bears. They call them moose...

Huge, with antlers like shovels. There would sit quietly twenty tigers like me there...

I don't know, should I be afraid?