Vrtulník a bunkry...

03.10.2023

Uf, děcka, dneska to teda bylo megahustý...

No, ale... kdy s Pytlákem neni? A to prej, hele, dáme si takovej malej vejletík...

Začali jsme v Broumově. Klášter, klášterní zahrada a pak hřbitov a dřevěnej kostel. Prej to je dost unikát...

To by bylo ještě cajk, ale...

Pak jsme vyjeli nahoru na Broumovský stěny. To jsou takový pískovcový skály zvláštní, jako kdybys poskládal kamenný bobky na sebe. Ale jo, docela hezký. Ale mnohem víc mě teda bavil teb vrtulník, co za chvilku přistál u lesa...

Mi-osmička (to už poznám). Ale ne jen tak ledajaká! Podle písmenek přiletěla ze Slovenska až. Ale to nejvíc nejzajímavější je, že to je ta samá, co lítá k nám do Milovic házet na padáku letadla, na zkoušku. No jo, říkal to ten pilot...

Zakončili jsme to nad Trutnovem v lese. Moc už se mi nechtělo, ale pak, když mi Pytlák ukázal ty bunkry, bylo to super. Pamatujete, jak jsem si prohlížel řopík nad Labským dolem? Tak tady jsou další. A nejen malý, jsou tu i velký pevnosti!!!

Pytlák mi k tomu vyprávěl, proč a jak vznikly, o mobilizaci v roce 1938, jak chlapi s nadšením chtěli bránit naši zemi proti Němcům. A jak nás pak kamarádi prodali a my museli ty bunkry odevzdat...
Teda sorry, ale co to je za kamarády?...

Fotky z Broumova...

Vrtulník u lesa...

Bunkry nad Trutnovem...

Ugh, kids, it was really bad-ass today...

Well, but... when it´s not with Pytlák? And that's it, he said, let´s take a small trip...
We started in Broumov. A monastery, a monastery garden and then a cemetery and a wooden church. That's pretty unique, he said...

That would be cool, but...

Then we went up to the Broumov cliffs. These are such strange sandstone rocks, as if you were stacking stone droppingss on top of each other. But yeah, pretty nice. But I was much more amused by the helicopter that landed near the forest in a moment...

Mi-eight (I already know that). But not just any! According to the matric, it flew from Slovakia. But the most interesting thing is that it is the same one which flies to Milovice to throw UL planes on a parachute, for a test. Well, that's what the pilot said...

We ended it above Trutnov in the forest. I didn't really want to, but then when Pytlák showed me the bunkers, it was great. Do you remember how I looked at the pillboxes above the Elbe Valley? So here are the others. And not only small, there are also big fortresses!!!

Pytlák told me why and how they came about, about the mobilization in 1938, how the guys enthusiastically wanted to defend our country against the Germans. And when our friends sold us and we had to hand these bunkers over...

I mean, sorry, but what kind of friends are these?...