Ze severu na jih...

04.07.2024

Nazdááááááár, kamarádi! Už jsem zase doma! Sice za chvilku vyrážíme s Pytlákem do Prahy vyzvednout mamku a Štěpku na letišti, ale to stihnu v klidu napsat...

Koukali jste na nás? Jak jsme letěli se strejdou Jirkou? Musim teda říct, že jsme byli napnutý jak kšandy. Nahoru do Norska to byla pohodička, přeskakovali jsme z jednoho letiště na druhý. Ale pak...

Měli jsme vlastně jen jednu nebo dvě šance to zkusit. Tak jsme se chytli hned tý první a vystartovali. Až z Nordkappu, což teda strejda řikal, že je nejsevernějc v Norsku. Pak už je jen voda a led. A zima!...

Takhle dlouho jsem teda ještě malým letadlem neletěl. Vlastně v žádným! I v tom Džambíkovi s Ericem to bylo najednou vždycky míň! A nebyla to žádná bžunda chvílema. Ale jsem slíbil, že nebudu prozrazovat, protože to chce strejda napsat do časáku a taky to chce říct ve filmu...

Letěli jsme kousek i přes nás! Dokonce přímo nad strejdou Tondou Lenertem a pak kolem strejdy Honzy z Ivančic a strejdy Luba z Vedrovic! Mával jsem, snad mě viděli...

No a pak jsme se přehoupli přes hory a... Hele, strejdo, víš, že jsme tudy před pár dnama letěli s dětma ze školy? Taky k moři a pak podél něj dolu...

Přistáli jsme na ostrově Brač. U móře v teplíčku. Teda ale ani nebyly síly si to nějak užít, měli jsme toho plný kecky. Aby taky ne, dyk jsme uletěli najednou přes 3100 kilometrů! Strejdo, jseš machr! Fakt!...

Hiiiiiiiii, friends! I'm back! Although we go to Prague in few minutes to pick up mom and Štěpka at the airport, I have time to write this...

Did you watch us? How did we fly with uncle Jirka? Must say that we were in tense like braces. Up to Norway it was easy, we jumped from one airport to another one. But then...

We actually only had one or two chances to try it. So we grabbed the first one and started. From Nordkapp, which uncle said was the northernmost point in Norway. Then it's just water and ice. And the cold!...

I haven't flown a small plane in such a long time. Actually in none! Even in that Jumbee with Eric it was always less in one go! And it hasn´t been funny sometimes. But I promised not to reveal it, because uncle wants to write it in the journal and also wants to say it in the movie...

We flew a bit over us! Even directly above uncle Tonda Lenert and then around uncle Honza from Ivančice and uncle Luba from Vedrovice! I waved, maybe they saw me...

Well, then we swung over the mountains and... Hey, uncle, you know we flew over here few days ago with kids from school? Also to the sea and then down along it...

We landed on the Brač Island. By the sea in the warmth. But we didn't even have the strength to enjoy it, we were so tired. We flew over 3,100 kilometers at once! Uncle, you're a trump! Really!...